Средно училище "Христо Ботев" град Камено

Документи 2023-2024 учебна година

  2023/2024 учебна година

Стратегия за развитие на СУ "Христо Ботев" -гр. Камено за периода 2023-2028

Годишен план

Етичен кодекс на училищната общност

Етечен кодекс на работещите с деца

План за квалификационната дейност

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Правилник за дейността на училището

Препис от протокол за формите на обучение

Заповед за утвърждаване на групи за занимания по интереси

Дневно разписание 

Cпортен календар

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“

Механизъм за противодействие на тормоза в училище

Процедури за подаване на жалби и сигнали във връзка с прилагания механизъм за противодействие на училищния тормоз.

Заповед  и график за провеждане на часовете по производствена практика за учениците от 12 клас